Get the Flash Player to see this rotator.

Chào mừng đến với Quỹ Hỗ trợ các Sáng kiến Tư pháp

Chương trình Đối tác Tư pháp (JPP) là chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch, Chính phủ Thụy Điển và Ủy ban châu Âu nhằm hỗ trợ chương trình cải cách tư pháp tại Việt Nam. Mục tiêu của JPP dựa trên cơ sở Chiến lược Cải cách Tư pháp của Việt Nam (JRS): Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ và bảo vệ công lý.

Quỹ Hỗ trợ các Sáng kiến Tư pháp (JIFF) là hợp phần 3 của JPP nhằm tăng cường năng lực của các tổ chức ngoài nhà nước góp phần nâng cao nhận thức về các quyền cơ bản, tiếp cận công lý và cải cách tư pháp.

Quỹ Hỗ trợ các Sáng kiến Tư pháp (JIFF)hỗ trợ các sáng kiến từ tổ chức ngoài nhà nước thông qua mời và phê duyệt đề xuất dự án theo các loại hình tài trợ khác nhau hai lần mỗi năm cho tới đầu năm 2015.

Quỹ Hỗ trợ các Sáng kiến Tư pháp (JIFF) được quản lý bởi Tổ chức Giải pháp Công lý Toàn cầu (GJS) sẽ làm việc theo qui định của Ban chỉ đạo của hợp phần 3 (thành viên Ban chỉ đạo bao gồm một đại diện từ Bộ Tư pháp và một đại diện là một trong các nhà tài trợ). GJS hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực cho các đơn vị nhận tài trợ.

Các khoản tài trợ của JIFF do Ban xét tài trợ xem xét và phê duyệt:

Lĩnh vực Kết quả chủ yếu

 

Mục đích: Tăng cường năng lực của các tổ chức phi Chính phủ nhằm góp phần nâng cao nhận thức về các quyền cơ bản, tiếp cận công lý và cải cách tư pháp

1.   Nhận thức chung về quyền và cơ hội do pháp luật và hệ thống tư pháp mang lại được nâng cao

 
Đầu vào:
 
Các khoản tài trợ thông qua quỹ chung
 

 Quản lý và phát triển năng lực thông

qua đơn vị quản lý quỹ

2.   Khả năng tiếp cận tư vấn luật pháp và trợ giúp pháp lý độc lập được cải thiện

3.   Hiểu biết về cải cách tư pháp thông qua hoạt động nghiên cứu được tăng cường

4.   Trao đổi và chia sẻ thông tin về các vấn đề liên quan tới các cải cách tư pháp được tăng cường

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng click vào đây:

Văn kiện JIFF http://jpp-jiff.org.vn/news.aspx?cid=109&nid=112

Đơn vị quản lý JIFF http://jpp-jiff.org.vn/news.aspx?nid=96&cid=53

Ban chỉ đạo http://jpp-jiff.org.vn/news.aspx?nid=21&cid=51

Ban xét tài trợ http://jpp-jiff.org.vn/news.aspx?nid=13&cid=52 )

Tin mới nhất

Chiến lược Truyền thông

JIFF là một cơ chế mới được xây dựng để thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức ngoài nhà nước vào lĩnh vực tư pháp. Trong giai đoạn khởi động, JIFF nhận thấy các đối tác tiềm năng chưa hiểu nhiều về JPP và JIFF. Hơn nữa, năng lực xây dựng đề xuất tài trợ của các đối tác tiềm năng còn hạn chế. JIFF sẽ xây dựng

Đọc thêm

Quản lý JIFF

JIFF được quản lý bởi một Nhà Quản lý Quỹ được thuê ngoài theo chỉ đạo và giám sát của một Ban Chỉ đạo. Nhà Quản lý Quỹ (đường dẫn tới Điều khoản Tham chiếu) sẽ chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các quỹ tài trợ/quỹ chung để hỗ trợ các sáng kiến phi Nhà nước và hỗ trợ các hoạt động kỹ thuật

Đọc thêm

Chương trình Đối tác Tư pháp (JPP)

Chương trình Đối tác Tư pháp là kết quả của quyết định giữa Chính phủ Việt Nam (Bộ Tư pháp) , Ủy ban Châu Âu (EU), Thụy Điển và Đan Mạch nhằm hài hòa hóa các nỗ lực hỗ trợ cho quá trình cải cách tư pháp tại Việt Nam. Trong tương lai các khoản tài trợ có thể lên tới 18,7 triệu EUR

Đọc thêm

Thông tin liên hệ

T + (84) (4) 39336034/35
F + (84) (4) 39336040
info@jpp-jiff.org.vn

Phòng 503, Tòa nhà Giảng Võ Lake View, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Twistter Facebook RSS